Các điều khoản và điều kiện sau điều chỉnh tất cả việc sử dụng trang web Canthuenhadat.com.vn và tất cả các nội dung, dịch vụ và sản phẩm có sẵn tại hoặc thông qua trang web, bao gồm, nhưng không giới hạn, phần mềm Canthuenhadat.com.vn, Canthuenhadat.com.vn Diễn đàn Hỗ trợ và Dịch vụ Hosting Canthuenhadat.com.vn (“Hosting”), (cùng nhau, Trang web). Trang web này do Canthuenhadat.com.vn (“Canthuenhadat.com.vn”) sở hữu và vận hành. Website được cung cấp tùy thuộc vào sự chấp nhận của bạn mà không sửa đổi tất cả các điều khoản và điều kiện có trong đây và tất cả các quy định, các chính sách khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, Chính sách bảo mật của Canthuenhadat.com.vn (/ privacy) và [Community Guidelines] (/ Faq)) và các thủ tục có thể được Canthuenhadat.com.vn công bố trên trang web này (gọi chung là “Thỏa thuận”).

Vui lòng đọc Thoả thuận này cẩn thận trước khi truy cập hoặc sử dụng Website. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này, thì bạn không thể truy cập Trang web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào. Nếu các điều khoản và điều kiện này được Canthuenhadat.com.vn đưa ra, chấp nhận được giới hạn rõ ràng đối với các điều khoản này. Website chỉ dành cho những cá nhân có ít nhất 13 tuổi.

[1. Tài khoản của bạn Canthuenhadat.com.vn] (# 1)

Nếu bạn tạo một tài khoản trên trang web, bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản. Bạn phải thông báo ngay lập tức cho Canthuenhadat.com.vn về bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật khác. Canthuenhadat.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào của bạn, bao gồm bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do hành vi hoặc thiếu sót đó.

[2. Trách nhiệm của Người đóng góp] (# 2)

Nếu bạn đăng tải tài liệu lên Website, đăng liên kết trên Website, hoặc bằng cách khác tạo ra (hoặc cho phép bất kỳ bên thứ ba làm ra) các tài liệu có sẵn bằng Website (bất kỳ tài liệu nào, “Nội dung”), Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung Và bất kỳ tác hại nào phát sinh từ Nội dung đó. Đó là trường hợp không kể nội dung được đưa ra là văn bản, đồ họa, tệp tin âm thanh hay phần mềm máy tính. Bằng cách cung cấp Nội dung có sẵn, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

  • Việc tải xuống, sao chép và sử dụng Nội dung sẽ không vi phạm các quyền sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu hoặc quyền bí mật thương mại của bất kỳ bên thứ ba nào;
  • Nếu chủ sở hữu của bạn có quyền sở hữu trí tuệ mà bạn tạo ra, bạn có (i) nhận được sự cho phép từ người sử dụng lao động của bạn để đăng hoặc cung cấp Nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ phần mềm nào, hoặc (ii) được miễn Cho tất cả các quyền trong hoặc đối với Nội dung;
  • Bạn đã tuân thủ đầy đủ các giấy phép của bên thứ ba liên quan đến Nội dung và đã làm tất cả những điều cần thiết để vượt qua thành công cho người dùng cuối bất kỳ điều khoản yêu cầu;
  • Nội dung không chứa hoặc cài đặt bất kỳ vi rút, sâu, phần mềm độc hại, ngựa thành Trojan hoặc các nội dung độc hại hoặc phá hoại khác;
  • Nội dung không phải là spam, không được tạo bằng máy hoặc ngẫu nhiên và không chứa nội dung thương mại phi đạo đức hoặc không mong muốn được thiết kế để hướng lưu lượng truy cập đến các trang web của bên thứ ba hoặc tăng xếp hạng các công cụ tìm kiếm của các trang web bên thứ ba hoặc các hành vi phi pháp khác Chẳng hạn như lừa đảo) hoặc gây hiểu nhầm người nhận về nguồn tài liệu (như giả mạo);
    Nội dung không phải là nội dung khiêu dâm, không chứa các mối đe dọa hoặc kích động bạo lực và không vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai của bất kỳ bên thứ ba nào;
  • Nội dung của bạn không được quảng cáo thông qua các thư điện tử không mong muốn như liên kết thư rác trên các nhóm tin, danh sách email, blog và các trang web, và các phương pháp quảng cáo tương tự không được yêu cầu;
  • Nội dung của bạn không được đặt tên theo cách gây hiểu lầm cho độc giả của bạn khi nghĩ rằng bạn là một người hoặc công ty khác; Và
  • Bạn có, trong trường hợp Nội dung bao gồm mã máy tính, phân loại chính xác và / hoặc mô tả loại, tính chất, sử dụng và hiệu quả của các tài liệu, dù được yêu cầu bởi Canthuenhadat.com.vn hay không.

[3. Giấy phép Nội dung Người dùng] (# 3)

Đóng góp của người dùng được cấp phép theo giấy phép [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License] (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en_US). Không can thiệp vào bất kỳ tuyên bố hay đảm bảo nào, Canthuenhadat.com.vn có quyền (mặc dù không phải là nghĩa vụ) theo ý của Canthuenhadat.com.vn (i) từ chối hoặc xóa bỏ bất kỳ nội dung nào mà Canthuenhadat.com.vn hợp lý Hoặc, (ii) chấm dứt hoặc từ chối việc truy cập và sử dụng Website đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào vì bất kỳ lý do gì, chỉ trong trang web của Canthuenhadat.com.vn d.